ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงาน กรณีการย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ กรณีไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศ อ.ก.พ. พศ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงาน กรณีการย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ กรณีไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน |
doc แบบ ก.บค. ๐๒-๐๑ แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรณีไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน (ชก./ชพ.).doc |
docx แบบ ก.บ.ค. ๐๒-๐๒ หนังสือขอโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ กรณีไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน (ชก./ชพ.).docx |
docx แบบ ก.บค. ๐๒-๐๓ แบบพิจารณาคุณสมบัติบุคคล (ชก./ชพ.).docx |
docx แบบ ก.บค. ๐๒-๐๔ แบบรายงานการปฏิบัติงานในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับงานในสายงานที่จะแต่งตั้ง (ชก./ชพ.).docx |
docx แบบ ก.บค. ๐๒-๐๕ แบบรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นทวีคูณเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง (ชก./ชพ.).docx |
docx แบบ ก.บค. ๐๒-๐๖ แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน (ชก./ชพ.).docx |
docx แบบ ก.บค. ๐๒-๐๗ หนังสือขอโอนตามมาตรา ๖๔ กรณีไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน (ชก./ชพ.).docx |
pdf การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ |

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 412,255