ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน |
docx แบบ ก.บค. ๐๓-๐๑ แบบคำขอประเมินบุคคล (ชง.).docx |
docx แบบ ก.บค. ๐๓-๐๒ แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (ชง.).docx |
docx แบบ ก.บค. ๐๓-๐๓ แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (ชง.).docx |
docx แบบ ก.บค. ๐๓-๐๔ แบบแสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง (ชง.).docx |
docx แบบ ก.บค. ๐๓-๐๕ แบบรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นทวีคูณเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ชง.).docx |

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 412,255