ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล กรณีการย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ กรณีไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลว. ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล กรณีการย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ กรณีไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน |
doc แบบ ก.บค. ๐๗-๐๑ แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรณีไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน (ปก.).doc |
docx แบบ ก.บ.ค. ๐๗-๐๒ หนังสือขอโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ กรณีไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน (ปก.).docx |
docx แบบ ก.บค. ๐๗-๐๓ แบบพิจารณาคุณสมบัติบุคคล (ปก.).docx |
docx แบบ ก.บค. ๐๗-๐๔ หนังสือขอโอนตามมาตรา ๖๔ กรณีไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน (ปก.).docx |
pdf การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ |

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 412,255