ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 412,255