การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ |
pdf ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ |
pdf ประกาศ อ.ก.พ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวง ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ปรับปรุงประกาศ อ.ก.พ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวง ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายฯ |
pdf ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (เพิ่มเติม) |
pdf คู่มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ (สำนักงาน ก.พ.) |

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 412,255