ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ |
docx แบบ ก.บค. ๐๕-๐๑ แบบคำขอประเมินบุคคล (ชก.).docx |
docx แบบ ก.บค. ๐๕-๐๒ แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (ชก.).docx |
docx แบบ ก.บค. ๐๕-๐๓ แบบรายงานการปฏิบัติงานในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับงานในสายงานที่จะแต่งตั้ง (ชก.).docx |
docx แบบ ก.บค. ๐๕-๐๔ แบบรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นทวีคูณเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ชก.).docx |
docx แบบ ก.บค. ๐๕-๐๕ แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (ชก.).docx |
docx แบบ ก.บค. ๐๕-๐๖ แบบการเสนอผลงาน (ชก.).docx |
docx แบบ ก.บค. ๐๕-๐๗ แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน (ชก.).docx |
docx แบบ ก.บค. ๐๕-๐๘ แบบคำขอประเมินผลงาน (ชก.).docx |

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 412,255