ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ผู้มีผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีเด่น

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ผู้มีผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีเด่น |

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 412,255