พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องกลุ่มงานในสำนักงานเลขานุการกรมในการร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการองค์กรคุณธรรมต้นแบบของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธีรเดช จันทรัตน์ เลขานุการกรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องกลุ่มงานในสำนักงานเลขานุการกรมในการร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการองค์กรคุณธรรมต้นแบบของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

๑. กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  ภายใต้โครงการกิจกรรม “โครงการ สล. มีวินัย ใส่ใจตรงต่อเวลา”

๒. กลุ่มงานวินัย ภายใต้โครงการกิจกรรม “โครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการผ่านกรณีตัวอย่างของสำนักงาน ก.พ.”

๓. กลุ่มบริหารการเงิน บัญชี และงบประมาณ ภายใต้โครงการกิจกรรม “โครงการสวดมนต์ก่อนทำงานทุกวันศุกร์”

๔. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการกิจกรรม “โครงการธนาคารขยะทุกบ่ายวันพฤหัสบดี”

๕. กลุ่มนิติการ ภายใต้โครงการกิจกรรม “โครงการองค์กรคุณธรรมกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน”

๖. กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์และประสานราชการ ภายใต้โครงการกิจกรรม “โครงการออกกำลังกายทุกบ่าย ๒ วันพุธ”

๗. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้โครงการกิจกรรม โครงการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรเป็น "คนคุณธรรมประจำ สล.”

๘. ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ ภายใต้โครงการกิจกรรม โครงการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “ไม่โกง โปร่งใส ตรวจสอบได้”

๙. ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายใต้โครงการกิจกรรม “โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันพระ” “โครงการแต่งกายชุดขาวในวันธรรมสวนะ” และ “กิจกรรมสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ”

๑๐. กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ในร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมภายในสำนักงานเลขานุการกรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 412,255