ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาพักผ่อน โดยใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS 6)

     วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธีรเดช  จันทรัตน์ เลขานุการกรม  เป็นประธานการในประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาพักผ่อน โดยใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS 6) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting) โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลเข้าร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาพักผ่อน โดยใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS 6) ให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ และพนักงานศาสนการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 412,079