คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS ๖) เมนูย่อย “การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน”


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS ๖) เมนูย่อย “การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน” |

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 412,255