คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS ๖) เมนู “การลา”

วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบการลา


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ๑. คู่มือการลาระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS ๖) กรณีการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร |
pdf ๒. คู่มือการลาระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS ๖) กรณีการลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาพักผ่อน ด้วย Application: OCSC HRMS |
pdf ๓. คู่มือการอนุญาตการลาระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS 6) สำหรับผู้มีสิทธิอนุญาตการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัว |

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 412,255