แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรใหม่ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf คำร้องขอมีบัตรประจำตัว (ข้าราชการพลเรือนสามัญ) |
pdf คำร้องขอมีบัตรประจำตัว (ผู้รับบำเหน็จบำนาญ) |
pdf คำร้องขอมีบัตรประจำตัว (ลูกจ้างประจำ) |
pdf คำร้องขอมีบัตรประจำตัว (พนักงานราชการ) |
pdf คำร้องขอมีบัตรประจำตัว (พนักงานศาสนการ) |

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 412,255